ALGEMENE VOORWAARDEN


De algemene verkoopvoorwaarden, hierna te noemen "Algemene voorwaarden", met maatschappelijke zetel te Hertshage 10 bus 2, 9300 Aalst - België, hierna te noemen " Komorebi Eyewear" . Deze Algemene Voorwaarden vormen de overeenkomst tussen de Klant en de Klant, hierna gezamenlijk de "Partijen" genoemd. De "Klant" is elke natuurlijke of rechtspersoon of die bij  Komorebi Eyewear  bestelt. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website van  Komorebi Eyewear i: www.komorebi.be, zodat deze in de volgorde van de klant wordt geplaatste rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien.


Betaling:


Facturen zijn betaalbaar in de valuta van de factuur op de factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Elk geschil met betrekking tot een factuur moet bij de factuur worden geregistreerd. Bij gebreke hiervan kan de klant de factuur niet meer betwisten. De klant brengt hulde aan de klant om het te verzamelen. In geval van niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente verschuldigd voor niet-tijdige betaling van 10% per jaar. Bovendien is een vaste vergoeding van 10% verschuldigd op het onbetaalde saldo, met een minimum van EUR 75. Alle mogelijke geschillen zullen, bij gebreke van overeenstemming, worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen.


Leveringsvoorwaarden:


Komorebi eyewear heeft als doel de bestelling te leveren na de datum van bestelling. Als  Komorebi Eyewear  de datum van levering bepaalt, moet dit in de toekomst gebeuren. De klant is mogelijk niet in staat om het contract te beëindigen. Elke levering wordt verzonden via TNT en wordt na ondertekening van de ontvangst bij de klant afgeleverd. Zendingen vinden altijd plaats onder DDU Incoterms (Delivered Duty Unpaid)

Aanvullende bestellingen:


De klant kan op elk moment extra bestellingen plaatsen via de website.


Verkoopsvoorwaarden:


De klant is alleen op het moment van aankoop. Het verkooppunt komt overeen met het afleveradres. De collectie mag niet door de klant worden verkocht. Komorebi eyewear behoudt zich het recht voor om haar collecties online te verkopen.


Ruilen:


De klant krijgt de gelegenheid om terug te keren naar de markt. Komorebi Eyewear claimen deze onverkochte monturen op voorwaarde dat de klant een nieuwe bestelling plaatst van ten minste het dubbele van het aantal geretourneerde monturen. De teruggewonnen frames worden afgehandeld op de nieuwe bestelling en met de bijbehorende.


Digitale marketing:


Het papier kan worden gebruikt in de context van de productie van digitale afbeeldingen (foto's, camerabeelden) tijdens de samenwerking, die kunnen worden gebruikt voor commercialisering en worden verspreid via de website, Facebook of Instagram. In geval van geïndividualiseerde afbeeldingen van de Klant, heeft de Klant het recht om deze afbeeldingen te allen tijde te bekijken en zich te verzetten tegen het gebruik en de distributie ervan voor commerciële doeleinden.


Intellectuele eigendomsrechten:

De informatie, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, huisstijl enz die via de website of de catalogus van de verkoper toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegestaan afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus van de verkoper afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren..